التأویل فی مختلف المذاهب و الآراء

نام کامل کتاب: التأویل فی مختلف المذاهب و الآراء

تعداد جلد: 1

ناشر: انتشارات تمهید

                        معرفی کامل کتاب


 

 

التأویل فی مختلف المذاهب و الآراء

کتاب حاضر پژوهشی علمی - تطبیقی است که به شئون مختلف تأویل و رابطه آن با تفسیر، مجاز و هرمنوتیک می پردازد و با سبکی زیبا و روشن و به دور از برداشت های نادرست سنتی، فرق تأویل به عنوان دانشی که به مفهوم عام آیه می پردازد و حدسیاتی که به عنوان تأویل جا داده شده اند را بیان می کند. هم چنین به بحث حروف مقطعه به عنوان معرکه آرای تأویل گران وارد می شود و نظریه های گوناگون در این باره را گزارش و نقد می کند.