بررسی دیدگاه های فقهی آیت الله محمدهادی معرفت و مقیسه آن با دیدگاه های امام خمینی (ره)

نویسنده: سید احسان رضایی

مشخصات مقاله:

نام: بررسی دیدگاه های فقهی آیت الله محمدهادی معرفت و مقیسه آن با دیدگاه های امام خمینی (ره)

نگارش: سید احسان رضایی / استاد راهنما: دکتر محمدباقر عامری نیا / استاد مشاور: دکتر علی پورجواهری

زمستان 1391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

دانشکده ی علوم انسانی، گروه الهیات، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد .M.A گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی