محکم و متشابه، نسخ و قرائات از دیدگاه آیت الله معرفت (ره)

نویسنده: دکتر سعید فخاری

                                بیش تر


 

محکم و متشابه، نسخ و قرائات از دیدگاه آیت الله معرفت (ره)

نویسنده: دکتر سعید فخاری

ناشر: هستی نما

از جمله معضلاتی که درباره قرآن کریم مطرح شده و زمینه های طعن بدخواهان را فراهم کرده است، مسئله محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ و اختلاف قرائات است.

محکم و متشابه، نسخ و قرائات از دیدگاه آیت الله معرفت (ره) پژوهشی است که به معرفی و ارائه نوآوری های استاد در حوزه های نامبرده می پردازد.

ارائه معنای روشن از محکم و متشابه و مبهم، تنویع تشابه به ذاتی و عرضی و ضابطه مند تأویل و نیز حرکت علمی و پژوهشی استد در انکار نسخ مطلق که با ریزش تعداد آیات منسوخ شروع و با رویش نسخ مشروط و نسخ تمهیدی به انجام می رسد. در دانش قرائات، با نیکویی و گستردگی، به چالش های این دانش و عوامل اختلاف قرائات پرداخته شده است، و در نهایت با عبور از معیار های سه گانه ابن جرزی، خود بر معیار «قرائت جمهور مسلمین» تأکید می ورزند.